Vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost VŘÍDLO, výrobní družstvo (dále také jen „VŘÍDLO v.d, zavedla interní systém pro oznamování možného protiprávního jednání – Vnitřní oznamovací systém, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“).

Ať už jste zaměstnanec společnosti VŘÍDLO v.d., nebo oprávněná třetí strana, tak tento Vnitřní oznamovací systém vám umožňuje se zajištěním důvěrnosti oznámit informace o možném protiprávním jednání, o kterém jste se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností u společnosti VŘÍDLO v.d., to je v tzv. pracovním kontextu.

Vnitřní oznamovací systém společnosti VŘÍDLO v.d. je založen na více způsobech a možnostech podání oznámení, které jsou uvedeny v této písemné informaci, přičemž vy jako oznamovatel můžete použít jakýkoli z těchto způsobů. Vaše identita a tedy totožnost oznamovatele zůstává pro osoby stojící mimo Vnitřní oznamovací systém po celou dobu utajena, pokud s poskytnutím těchto informací v konkrétním případě nedáte výslovný souhlas.

Pokud jste osoba, která pro Vřídlo, výrobní družstvo, vykonává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, nebo odbornou praxi či stáž, k podání oznámení vyhovující požadavkům Zákona o ochraně oznamovatelů můžete využít náš vnitřní oznamovací systém.

Jaké jednání je možné oznámit

Prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému společnosti VŘÍDLO, výrobní družstvo lze podat oznámení, jež obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které: 

 • má znaky trestného činu, nebo
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo 
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo 
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

JAK LZE OZNÁMIT PODEZŘELÁ JEDNÁNÍ

Pokud se domníváte, že dochází ze strany naší společnosti k protiprávnímu jednání, máte možnost nás na toto jednání upozornit, a to několika možnými kanály.

Co musí oznámení obsahovat

Údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, ledaže je totožnost oznamovatele příslušné osobě, určené k přijímání oznámení a posuzování jejich důvodnosti, známa.

Komu se oznámení podává

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení a k plnění dalších činností a úkolů podle Zákona o ochraně oznamovatelů je ve společnosti VŘÍDLO, výrobní družstvo, určena pověřená osoba:

Jakub Panocha
E-mail: compliance@vridlo.cz
Tel.: 353 242 155

Oznámení je možné podat

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu: compliance@vridlo.cz
 • telefonicky: 353 242 155 (pracovní doba 8:30–14:30)
 • písemně: v listinné podobě dopisu zaslaného poštou na adresu: VŘÍDLO výrobní družstvo,
 • k rukám Jakuba Panochy – neotvírat, Kamenického 98/8, 360 04 Karlovy Vary – Bohatice
 • osobně: po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.
 • Telefonicky: 353 242 155 (telefonická oznámení budou přijímána v pracovní dny v pondělí až pátek od 8:30 do 14:30)
 • Faxem: 353 242 163
 • E-mailem: compliance@vridlo.cz
 • Poštou: Jakub Panocha, Kamenického 98/8, Bohatice, 360 04, Karlovy Vary

Na co dbát při podání oznámení

Na nerelevantní oznámení nebude brán zřetel.

Co do oznámení nepatří

K oznamování v rámci compliance systému nejsou určeny zákaznické žádosti v podobě reklamací zakoupených produktů, zasílání nabídek obchodních partnerů na zboží a služby nebo stížnosti, které nijak nesouvisí s porušováním právních předpisů. Pro tyto záležitosti prosím využijte naši zákaznickou linku: Telefon: 353 242 165 E-mail: odbyt@vridlo.cz

Možnosti využití dalších kanálů pro oznámení o protiprávním jednání:

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky ve smyslu ustanovení § 14 a násl. Zákona o ochraně oznamovatelů. V tomto případě Oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje jeho důvodnost Ministerstvo spravedlnosti a jím pověření zaměstnanci. 

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání: 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16 
128 10 Nové Město

Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

Tel.: 221 997 840 

Ochrana před odvetnými opatřeními podle zákona o ochraně oznamovatelů dále náleží rovněž osobě, která oznámení podala u orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu České republiky nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. zejména u orgánů Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.). 

Po podání oznámení

Přijetí oznámení bude oznamovateli příslušnou osobou potvrzeno nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. 

To neplatí pouze v případě, kdy: 

 • oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala; nebo
 • je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a o jeho výsledku oznamovatele vyrozumět.

V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti oznámení tak může v takových případech činit devadesát (90) dnů ode dne přijetí oznámení. 

O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba vždy oznamovatele písemně vyrozumí ještě před jejím uplynutím. 

Bude-li oznámení pravdivé a důvodné, budou společností VŘÍDLO v.d. jako povinným subjektem přijata opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o kterých příslušná osoba vyrozumí oznamovatele.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Při oznamování prosím dbejte na to, abyste sdělovali pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu.

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení,
za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Updating…
 • Žádné produkty v košíku.